مزیت ها و محدودیت هاى تعاونى


مزیت هاى عمومى

تعاونى ها به افراد امکان مى دهند تا منابع انسانى و مالى خود را در یک جا جمع کنند و به تشکیل سرمایه بیشتر بپردازند. افرادى که شاید به تنهایى قادر به شروع یک فعالیت تجارى نبوده اند از راه تعاونى عمل کنند. مزیت هاى تعاونى براى اعضا و جامعه هم قابل لمس و هم ناملموس است. مزیت هاى ملموس را مى توان بى درنگ در قالب خدمات بهبود یافته، فراوانى بیشتر کالاها و قیمت هاى کم تر مشاهده کرد، در حالى که براى آشکار شدن مزیت هاى ناملموس ناشى از تشکیل تعاونى به گذشت زمان نیاز است. اعضا از راه تشکیل و نظارت بر تعاونى (به واسطه کمیته ها و هیأت مدیره) مهارت هاى رهبرى، مشکل یابى و اعتمادسازى و خودیارى را توسعه مى دهند. تعاونى ها اعضا را تشویق مى کنند تا براى رفع مشکلات اقتصادى و اجتماعى به جاى دولت به خود تکیه کنند. تعاونى ها مى توانند از راه آموزش مستمر به اعضا کمک کنند تا کیفیت کالا و خدمات را بهبود بخشند، فناورى نوین را به خدمت گیرند و شناخت بهترى در مورد روش هاى جدید تجارى و مباحث اقتصادى به دست آورند و تعاونى ها مى توانند با حفظ و ایجاد مشاغل محلى تأثیر چشمگیرى بر جوامع خود گذارند.
مزیت هاى ویژه

    تعاونى هاى بازاریابى به اعضاى خود کمک مى کنند تا حجم فروش خود را با دستیابى به بازارهاى جدید و بزرگ تر با قدرت چانه زنى و مذاکره بیشتر افزایش دهند.
    تعاونى ها اغلب به روستاییان کمک مى کنند تا کیفیت کالاهاى خود را به وسیله درجه بندى، تعیین علامت تجارى، و بسته بندى دقیق بهبود بخشند، در نتیجه، اعضا قیمت هاى بهترى را در قبال کالا هاى خود دریافت مى کنند و در نتیجه سود بیشترى عاید آنها مى شود.
    برخى تعاونى ها نیز خدمات کمکى تجارى ارائه مى دهند که مى تواند به بازاریابى مؤثر و نرخ هاى ارزانتر بینجامد.
    تعاونى هاى صنایع تبدیلى، ارزش افزوده و سود محصولات اولیه اعضا را افزایش مى دهند.
    تعاونى هاى عرضه به اعضاى خود کمک مى کنند با خرید حجم بیشتر محصول، قیمت کمترى بپردازند.
    تعاونى هاى مصرف نیز به اعضا در زمینه پس انداز پول و رفع تقاضاهاى تأمین نشده آنان کمک مى کنند.
    تعاونى هاى کارگرى مى توانند شرایط بهتر کار از جمله امنیت شغلى را براى کارگران فراهم کنند.

 
محدودیت هاى تعاونى

    یافتن سرمایه گذار، وکیل و تحلیلگر مسائل مالى که با مدل تعاونى آشنا باشد.
    ناموفق بودن در شناخت پیچیدگى هاى تعاونى مى تواند به مشارکت و مشورت هاى نادرست بینجامد.
    آموزش اعضاى هیأت مدیره بویژه در تعاونى هاى بزرگ و پیچیده ضرورى است.
    حفظ ذخایر کافى سرمایه و یافتن سرمایه تازه براى توسعه از جمله مشکلات همیشگى تعاونى هاست.
    تعاونى هاى بازاریابى نیز با چالش عظیم رقابت با شرکت بزرگ (اغلب چندملیتى) مواد غذایى روبه رو هستند.
    مشکل تأمین سرمایه از محل بانک ها به وسیله تعاونى ها، به دلیل این که تعاونى ها نسبت به دیگر شرکت ها چندان شناخته شده نیستند.

/ 0 نظر / 15 بازدید