فرهنگ بهره وری


بهره وری به زبان ساده یعنی بهتر کردن وضعیت .البته فن یا نگرش یا رویکرد یا طرز تلقی خاصی که وضعیت را بهتر کند وجود ندارد .همانطوری که از فرهنگ اسلامی آموخته ایم تعداد راههای رسیدن به خدا به تعداد انفس است یعنی به تعداد خلایق برای بهتر کردن وضعیت راه وجود دارد .بهتر کردن وضعیت یک چیز ، یک قالب یا کلیشه مشخص از پیش تعیین شده ای که حتما، آن راه را برویم نیست ، بلکه به تعداد انسانهایی که کار می کنند ، فکر می کنند ، عمل می کنند ، جمع بندی می کنند و نگاه می کنند روشهای بهره وری وجود دارد برای افزایش بهره وری به زمینه سازی وایجاد تمهیدات نیازمندیم ولی پیش از همه این زمینه ها لازم است باور کنیم که می توانیم وضع خود را بهتر کنیم این باور سر بقای ماست ونتیجه عملی سالهای دهه 1360نشان داد که باوری شدنی است . باید توجه کنیم که بسیاری اوقات مسائل توسعه نیافتگان با مسایل توسعه یافتگان فرق می کند اگر باور نداشته باشیم که خود می توانیم مسایل خویش را حل کنیم .کمتر از دست توسعه یافتگان برمی آید که به حل مسائل ما توفیق یابند .با برخورد مثبت با رویکردها ، همواره می توان در سهای گوناگون از موضوعهای مورد نظر گرفت وازآنها برای زندگی بهترووضعیت برتر استفاده کرد.اولین نکته در بهره وری خودباوری است هر زمان هر ملتی که باور کند می تواند موانع را مرتفع کند گام بزرگی برداشته است این نکته نه فقط برای ملت بلکه برای یک کارخانه ویک اداره هم صادق است است .دومین نکته تفاوت در نگاه است ، باید نگاهمان را عوض کنیم تفاوت در نگاه سبب میشود که انسان به طور شگفت آور شکوفا شود .مسئله دیگر برخورد مثبت گرایانه است امروز جنبه های مثبت روزنه هایی شده برای تابش نور امید که حتی برای پول در آوردن هم به مراتب مفید تر است تا چه رسد به در خشش جنبه های رنگارنگ زندگی . اگر مدیران ، مهندسان و کارکنان یک واحد تولیدی یا خدماتی از این نگرش و نگاه غفلت کنند در درجه اول خود از توان نهفته وامکانات پنهان در حوادث واشیاء محروم می شوند ودر مرحله بعدی این محرومیت دامنگیر جامعه ومحیط آنها می شود .در واقع برخورد مثبت مکمل تغییر دیدگاه است وبا این رویکرد همواره می توان در س های گوناگون از موضوعهای مورد نظر گرفت و جنبه های مسئله را دید واز آنها برای زندگی بهتر و ضعیت برتر استفاده کرد .
مسئله چهارم درک ارزش انسان واستفاده از توانهای نهفته آن رمز و راز ارتقاء بهره وری است .امروزه دریافته اند ذهنیت انسان هرچه باشد ارزش دارد وذهنیت انسان منبعی شگرف و جالب است حتی آنهایی که دارای ذهنیت محدود هستند می توانند در تغییرات اندک وبهبود عملی بسیار مفید باشند یکی از موانعی که در راه بهره وری وجود دارد .وجود عادتهاست .عادت سبب میشود که وضعیت بهتر نشود .ما معمولاً روشهایی را بکار می بندیم که از گذشته مانده اند واین جمود ذهن بدتر از هر چیزی است .عادت به یک طرز تلقی یکی از موانع مهم بهره وری به شمار می آیداگر بهره وری را صرفاً به تکنولوژی ، فن وسرمایه مقید کنیم به خطا رفته ایم .ماشین انسانرا تواناتر می کند ولی اگر فکر کنیم این ابزارهاست که بهره وری را زیاد می کند ، چه بسیار کشورهای نفتی که سرمایه ها انباشتند وگورستان ماشین آلات شدند و وضعشان بهتر نشد .
آخرین نکته اهمیت آموزش است به مصداق آیه ای که خداوند می فرماید : فتبارک ا... احسن الخالقین .واقعاً انسان آفریننده است ولی من که خدایم از آن در خلقت برترم ، ویژگی بسیار برجسته انسان خلاقیت ائست .او میتواند بیافریند وعلیرغم چنین بالیدن خداوند از خلقت انسان وتاکید وتوجه بر بعد خلاقیت آدمی دقیقاً همین ویژگی خلاقیت انسان ها از نظرها پنهان مانده ودر نگاه وآموزش ما رنگ وبویی از آن دیده نمی شود است از اینرو ، آموزش خلاق که توان آفرینندگی آدمی را بیافزاید لازمه بهبود وضعیت است .

/ 0 نظر / 10 بازدید