طبقه بندى تعاونى ها

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس فعالیت عمده تجارى
تعاونى ها را بیشتر به عنوان تولیدى، بازاریابى، خرید، مصرف یا خدماتى دسته بندى مى کنند. هر یک از این گروه ها شامل مقوله هاى ظریف ترى است که طیف وسیع محصولات را در زیر چتر تعاونى ها دربرمى گیرد.

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس حوزه بازار
تعاونى ها را مى توان براساس بزرگى حوزه بازار طبقه بندى کرد:

تعاونى هاى محلى
محلى بزرگ
منطقه اى، ملى یا بین المللى.

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس ساختار مالکیت
شش مدل متفاوت مالکیت تعاونى را مى توان شناسایى کرد

متمرکز
فدراسیونى
پیوندى ـ پیوند تعاونى متمرکز و فدراسیونى
تعاونى هاى نسل نو
«تعاونى هاى وایومینگ» جدید
تعاونى هاى با مالکیت کارکنان.

/ 0 نظر / 11 بازدید