اهداف ایجاد تعاونی

افرادى که تعاونى را سازماندهى مى کنند، به دلایل بسیار اقتصادى، اجتماعى و حتى سیاسى دست به این کار مى زنند. نهضت تعاون در اغلب موارد روشى رضایت بخش براى تحقق اهداف فردى و در عین حال کمک به دیگران براى دستیابى به اهداف آنان تلقى مى شود.

کشاورزان و دامداران، تعاونى هاى عرضه و بازاریابى محصولات کشاورزى و دامى ایجاد مى کنند تا سودخالص خود را به بالاترین حد برسانند. این امر مستلزم بازاریابى کارآمد محصولات تعاونى براى یافتن قیمت هاى بهتر و نیز پائین نگاه داشتن هزینه هاى مواد اولیه است. کشاورزان و دامداران در مى یابند که در نقش تولیدکننده، کاراتر و آگاه تر از یک بازاریاب و خریدار عمل مى کنند. آنان همچنین مى توانند با خرید و فروش حجم بیشتر، به نرخ هاى بهترى دست یابند.

و به طور خلاصه، تعاونى ها به منظور ارائه خدمت به اعضا و براى رفع نیازهاى آنان سازماندهى شده اند و بیش ا ز آن که بر برگشت سرمایه سرمایه گذاران اهمیت دهند، بر تولید منفعت بیشتر براى اعضا متمرکز شده اند. این رویکرد عضومدارانه، تعاونى ها را در اساس از دیگر شرکت هاى سهامى متفاوت مى کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید