تعاونی الگوى تجارى جایگزین

 تعاونى ها در تمامى بخش ها حضور دارند و با عهده گیرى وظایف چندگانه خدمات رسانى مى کنند و از فعالیت هاى کوچک تا تعاونى هاى بزرگ محلى و تا تجارت هاى بین المللى را شامل مى شوند. آنها همچنین از نظر بدنه مالکیت متفاوت هستند. بیشتر تعاونى ها به طور مستقیم در مالکیت اعضاى خود هستند، اما برخى از تعاونى ها نیز با مالکیت دیگر تعاونى ها اداره مى شوند. برخى از تعاونى ها، اعضاى شاغل در تعاونى را به تعداد مشخصى محدود مى کنند در حالى که شمارى دیگر از تعاونى ها اعضاى خود را با کارگران خود تکمیل مى کنند. امروزه در چند ایالت آمریکا تعاونى ها عضویت خود را براى حضور طبقه سرمایه گذار نیز آزاد گذاشته اند. هرچند تمامى تعاونى هایى که به صورت قانونى تجدید سازمان شده اند داراى یک طبقه شغلى واحد هستند .

تعاونى ها از بسیارى جهات به طور کامل به دیگر انواع شرکت هاى سهامى شباهت دارند. آنها در همان بازارهاى کار و سرمایه مشارکت مى کنند که شرکت هاى سهامى آنها باید دستمزدهاى مشابه، حق مدیریت و نرخ هاى سود یکسان بپردازند. بسیارى فعالیت ها، از جمله بسته بندى، انباردارى، حمل ونقل، فرآورى و تبلیغات نیز در همه الگوهاى تجارى یکسان است.

مطالعات پژوهشى نشان داده است که تعاونى ها و دیگر شرکت هاى سهامى به طور مساوى کارآمد هستند و بدون تردید، شرایط عمومى اقتصادى از جمله بیکارى، نرخ هاى بهره، تورم وغیره همان اثرات را بر همه شرکت هاى سهامى برجاى مى گذارد. مصرف کننده فصلى (موقت) به طور معمول نمى تواند اعلام کند که با یک تعاونى سروکار دارد یا با یک غیرتعاونى (مگر آن که واژه «تعاونى» بخشى از نام شرکت باشد).
تفاوت بنیادین بین تعاونى ها و دیگر شرکت هاى سهامى در موضوع عضو در برابر تجارت بر محور سرمایه گذار است. تعاونى ها بر سودرسانى بیشتر به اعضا تمرکز دارند (این مفهوم مى تواند سود به معناى پولى کلمه باشد یا نباشد)، در حالى که دیگر شرکت هاى سهامى بر تولید عایدات و سود براى سرمایه گذاران خود تأکید مى کنند. به دلیل این وجه تمایز، فلسفه هاى کارکردى بین این دو مى تواند بسیار متفاوت باشد. تعاونى ها بیشترشان براى اصلاح بازار (براى مثال ارائه خدمات اساسى محلى) و نه فقط براى تولید سود تشکیل مى شوند.

/ 0 نظر / 16 بازدید